Iisus Hristos - Dumnezeu si om
Activitati - Comunicate de presa

Extras din cartea "Maria Sa Neagoe Basarab. Insemnarile monahiei Platonida, Doamna Despina a Tarii Romanesti" (pag. 236):

„Să nu ne înşelăm, fraţilor, cumva şi să mergem după basmele şi minciunile ereticilor, precum bârfesc ei şi nu cred că Dumnezeu S-a pogorât pe pământ Dumnezeu şi Om, ci zic că nu S-a arătat cu adevărat, ci cu nălucire.

 Căci dacă Domnul nu a avut trup, Preacurata Fecioară Maria ce a purtat în pântecele ei şi pe cine a mai vestit Gavriil Arhanghelul că-i zise că este Dumnezeu? Dacă nu a fost om, atunci în iesle cine zăcu şi fu înfăşat în scutece? Şi dacă nu a fost Dumnezeu, păstorii cui se închinară? Dacă nu a fost om, atunci Iosif pe cine păzea? Şi dacă nu a fost Dumnezeu, pentru a cui cinste mergea steaua cerului după Dânsul?

Dacă nu a fost om, Maria pe cine a alăptat? Şi dacă nu fu Dumnezeu, magii cui aduseseră darurile? Dacă nu a fost om, Simeon pe cine a ţinut în braţe? Şi dacă nu a fost Dumnezeu, cui îi zise: Acum, Stăpâne, să mă slobozeşti cu pace? Dacă nu fu om, Iosif pe cine luă şi fugi în Egipt? Şi dacă nu a fost Dumnezeu, pentru cine s-a spus cuvântul: Din Egipt am chemat pe Fiul Meu? Dacă nu a fost om, atunci Ioan pe cine a botezat? Şi dacă nu fu Dumnezeu, cui zise Tatăl din ceruri: Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit? Dacă nu a fost om, atunci cine a postit în pustie şi apoi a flămânzit? Şi dacă nu a fost Dumnezeu, îngerii din ceruri cui se pogorau şi-i slujeau? Dacă nu a fost om, cine fu chemat la nuntă în Cana Galileii? Şi dacă n-a fost Dumnezeu, cine a făcut apa vin? Dacă nu fu om, cine luă pâine în mână? Şi de nu a fost Dumnezeu, cine a săturat în pustie din cinci pâini şi doi peşti, cinci mii de oameni, afară de muieri şi de copii? Dacă nu a fost om, în corabie cine dormi? Şi dacă nu a fost Dumnezeu cine a oprit valurile mării şi vântul? Dacă nu a fost om, Simon fariseul cu cine mâncă? Şi dacă nu era Dumnezeu, cine a iertat păcatelor celor păcătoşi? Dacă n-a fost om, cine a şezut la fântână a se odihni, fiind ostenit de cale? Şi dacă nu a fost Dumnezeu, cine dădu samarinencei apă vie şi o vădi că a avut cinci bărbaţi? Dacă nu fu om cine, cine scuipă pe pământ şi făcu tină? Şi dacă n-a fost Dumnezeu, cine a făcut pe cel ce s-a născut orb să vadă? Dacă nu fu om, cine lăcrimă la mormântul lui Lazăr? Şi dacă n-a fost Dumnezeu, cine a înviat pe cel mort de patru zile numai cu cuvântul? Dacă nu a fost om, cine a şezut pe catâr? Şi dacă n-a fost Dumnezeu, la a cui întâmpinare au ieşit noroadele cu slavă? Dacă nu a fost om, ovreii pe cine prinseră? Şi dacă n-a fost Dumnezeu, cine porunci pământului de îi dădu pe aceia cu feţele în jos? Dacă nu a fost om, cine fu lovit cu palma peste obraz? Şi dacă n-a fost Dumnezeu, cine a întocmit la loc şi a tămăduit urechea lui Malho, sluga arhiereului, care o tăiase Petru? Dacă nu a fost cu trup, cine a răbdat scuipare peste obraz? Şi dacă n-a fost Dumnezeu, cine a suflat peste feţele apostolilor Duh Sfânt? Dacă nu fu om, cine a stat la judecată înaintea lui Pilat? Şi dacă n-a fost Dumnezeu, cine înfricoşă şi înspăimântă noaptea în vis pe muierea lui Pilat? Dacă nu fu om, pe cine dezbrăcară dorobanţii Ierusalimului şi hainele cui le împărţiră loruşi? Şi dacă nu era Dumnezeu, cum se întunecă soarele când era pe cruce? Dacă nu era om, pe cruce cine stătu răstignit? Şi dacă nu era Dumnezeu, cine cutremură pământul din temelia lui? Dacă n-a fost om, ale cui palme şi tălpi le pătrunseră cu piroane de fier? Şi dacă nu a fost Dumnezeu, cum se despică tâmpla templului în două şi se sparseră pietrele şi se deschiseră mormânturile? Dacă nu fu om, cine strigă: Ili, Ili lama savahtani?, ce se zice: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce M-ai lăsat?. Şi dacă n-a fost Dumnezeu, atunci cine zise: Tată, iartă-i!? Şi dacă nu a fost om, cine se spânzură pe cruce cu tâlharii? Şi dacă n-a fost Dumnezeu, cine zise tâlharului: Astăzi vei fi cu Mine în Rai? Dacă nu fu om, cui aduseseră oţet şi fiere să bea? Şi dacă nu a fost Dumnezeu, al cui glas auzi iadul şi se cutremură? Dacă nu fu om, ale cui coaste se pătrunseră cu suliţa de ieşi sânge şi apă? Şi dacă n-a fost Dumnezeu, cine sparse porţile iadului şi rupse încuietorile şi lanţurile lui şi cu a cui poruncă ieşiră morţii din mormânturi? Dacă nu fu om, apostolii pe cine văzură când erau încuiaţi în foişor? Iar dacă nu fu Dumnezeu, cum intră la ei, uşile fiind încuiate? Dacă nu fu om, Toma ale cui rane de cuie şi de suliţă le pipăi? Şi dacă nu a fost Dumnezeu, atunci cui îi zise: Domnul meu şi Dumnezeul meu!? Dacă nu fu om, la marea Tiberiadei cine mâncă? Şi dacă n-a fost Dumnezeu, cu a cui poruncă se umplu năvodul de peşte? Dacă nu era om, pe cine văzură îngerii suindu-se la cer? Şi dacă nu a fost Dumnezeu, cerurile cui se deschiseră şi puterile cereşti cui se închinară cu frică şi Tatăl cui zise: Şezi de-a dreapta Mea!, cum zice şi David: Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea!?”... Sf. Cuvios Efrem Sirul